Laktawan ang impormasyon para sa mga display ng smartphone

Wika

Narito ka:

Kawasaki’s Promotion Guideline for a Multicultural, Harmonious Society

Link sa Twitter access mula sa ibang window

tweet

2017-02-23

Gawing pakay ang pagkakaroon ng isang komunidad kung saan maaring magsama ng matiwasay ang bawat isa

Kasabay ng mga pagbabagong nagaganap sa socio-economic conditon ng Japan sanhi ng globalization at pagdagsa ng maraming dayuhan mula sa iba’t-ibang bansa at rehiyon, mas napapalapit o nagiging pamilyar ang mga mamamayan sa mga dayuhang naninirahan at namumuhay sa komunidad.

Sinisikap ng siyudad ng ito na gamitin ang yamang dala ng iba’t-ibang lahi at kultura upang makamit ang isang “multi-cultural society” kung saan maaaring mamuhay nang matiwasay at independente, protektahan ang karapatan ng tao, habang iginagalang ang kultura ng bawat isa. Sa taong 2005, pinangunahan ng siyudad sa buong bansa ang pagpapatupad sa “Gabay sa pagtaguyod ng isang multicultural society para sa matiwasay na pagsasamahan ng iba’t-ibang kultura sa siyudad ng Kawasaki”, kung saan isinagawa ang maayos at malawakang pagtaguyod sa mga programang nakatuon sa mga dayuhang residente. Sa pagkakataong ito, isinagawa ang ikalawang revision upang ibagay sa mga pagbabago at environmental issues na pumapalibot sa mga dayuhang residente sa pag-umpisa ng bagong Residency Management System.

Sa ilalim ng nabanggit na revision o pagbabago, kung saan ginawang basehan ang dating structure, isinagawa ang pagrepaso sa nilalaman ng bawat hakbang o programa kung saan itinatag ang “key issues” na nagsisilbing gabay sa panibagong paningin o insight sa pagtaguyod ng individual measures upang makamit ang isang multicultural society, alamin kung kinakailangan ang malawakang pananaw sa mga hakbang na kinasasangkutan ng buong age bracket at base sa resulta ng awareness survey ng mga dayuhang residente ay alamin ang mga bagay na kailangang bigyan ng konsiderasyon kasabay ng mga issues na nakakaapekto sa buong programa.

Pangunahing layunin

upang magkaroon ng isang lipunang magbibigay-daan sa matiwasay na pagsasamahan ng iba’t-ibang kultura

Sa paggalang sa mga pagkakaiba sa nasyonalidad, lahi at kultura, inaasahang makamit ang isang lipunang magbibigay-daan sa matiwasay na pagsasamahan ng iba’t-ibang kultura kung saan tinatanggap ng lahat ang isa’t-isa, ginagalang ang karapatan ng tao at nagagawang mamuhay ng matiwasay sa piling ng iba bilang isang independent citizen o mamamayan.

Pangunahing adhikain

(1) Paggalang sa karapatan ng tao

Sa pagsunod sa mga patakaran at iba pa, na itinakda sa iba’t-ibang bansa kaugnay sa karapatan ng tao, sisikaping itaguyod ang mga patakarang kinabibilangan ng mga dayuhang residente na may iba’t-ibang cultural background, upang maiwasan ang “discrimination” o paglabag sa kanilang karapatan bilang tao.

(2) Pagtaguyod sa pagsali ng mga dayuhang residente sa lipunan

Sisikaping itaguyod ang pagsali ng mga dayuhang residente sa lipunan upang mapakinabangan nila ng husto ang kanilang taglay na individual skills o galing, pagsali sa iba’t-ibang gawain at makibahagi sa pagpapaunlad ng siyudad bilang mga residente nito.

(3) Suporta upang tulungang tumayo sa sarili ang mga dayuhang residente

Sisikaping tulungan ang mga dayuhang residenteng nahihirapan sa araw-araw na pamumuhay sanhi ng pagkakaiba sa kultura at kahinaan sa pagsasalita ng wikang Hapon, upang magawang tumayo sa sarili at sumali sa mga gawain sa kanilang komunidad habang pinapanatili ang kanilang mga cultural identity.

Pangunahing direksiyon sa pagtataguyod ng patakaran

1. Pagpapabuti sa mga serbisyong kaugnay sa pangangasiwa

 1. Pagbibigay ng serbisyong kaugnay sa pangangasiwa
 2. Pagbibigay ng mga impormasyon at konsultasyon
 3. Sistema ng pensiyon
 4. Kalusugan / pagpapagamot
 5. Welfare
 6. Pabahay
 7. Pagpigil sa kapahamakan

2. Pagtaguyod sa multicultural education

 1. Garantisadong pagpasok sa paaralan at suporta sa pag-aaral
 2. Edukasyong nagbibigay-daan sa pagkakaroon ng paggalang o respeto sa pagkakaiba ng bawat isa
 3. Suporta sa pag-aaral mula sa komunidad
 4. Suporta para sa pamilya

3. Pagtaguyod sa pagsali ng mga dayuhang residente sa lipunan

 1. Pagsali sa pangangasiwa ng siyudad
 2. Gawain ng mga grupo ng dayuhang residente sa komunidad

4. Paglikha ng isang lipunang nagbibigay-daan sa matiwasay na pagsasamahan

 1. Pagtaas sa awareness o kabatiran ng mga residente sa siyudad
 2. Pagtaas sa awareness o kabatiran ng mga empleyado sa siyudad
 3. Pagbibigay ng trabaho sa dayuhang residente sa siyudad
 4. Pagtaas sa awareness o kabatiran ng mga employers o nangangasiwa
 5. Paggamit sa Kawasaki International Center

5. Pagpapabuti sa sistema ng pagpapatupad sa mga pamamaraan para sa pagtaguyod ng mga patakaran

 1. Pagpapabuti sa organisasyong kaugnay sa pangangasiwa
 2. Pakikipagtulungan sa kaugnay na tanggapan o institusyon, mga volunteer groups at iba pa.
 3. Pagkilos upang hikayatin ang pambansang pamahalaan at iba pa

Mga bagay na dapat bigyan ng pansin

1 Pagpapalawak ng impormasyon sa iba’t-ibang wika at pagtatag ng interpretation system

2 Pagpapalawak sa learning support sa wikang Hapon

3 Paglikha ng community-based policy promotion

4 Pag-isipan ang mga hakbang o patakaran upang tanggalin o bigyang lunas ang discrimination