Laktawan ang impormasyon para sa mga display ng smartphone

Wika

Narito ka:

Magsisimula ang sistema ng My Number mula Oktubre 2015 (Heisei 27)

Link sa Twitter access mula sa ibang window

tweet

2016-10-07

Ano ang My Number

 • Magsisimula ang sistema ng My Number kung saan matitiyak na pag-aari ng iisang tao lang ang personal na impormasyong nasa iba't ibang ahensya, nang may layuning pagbutihin ang kaginhawaan, maiwasan ang di-wastong pagtanggap ng benepisyo at iba pa
 • Itatalaga ang isang 12-digit na numero (My Number) sa bawat taong may pagtatala bilang residente (jūminhyō) kahit nasyonal ng ibang bansa.
 • Ipapadala sa inyong mga bahay (address sa pagtatala bilang residente (jūminhyō)) ang "Notification Card" kung saan nakasulat ang My Number sa pagitan ng Oktubre hanggang Disyembre ng taong 2015 mula sa "Japan Agency for Local Authority Information Systems (J-LIS)" na inatasan ng lungsod ng Kawasaki

Pag-ingatan ang Notification Card

 • Huwag itapon o sirain kundi maingat na paghawakan ang Notification Card
 • Huwag ipaalam sa ibang tao nang hindi kinakailangan ang inyong My Number upang maiwasan ang di-wastong paggamit nito
 • Maaaring hilingin ang pagpapakita ng Notification Card sa tanggapan ng ahensyang pampamahalaan. Kakailanganin ding ipakita ang ibang dokumento sa pagtitiyak ng identipikasyon ng mismong tao (residence card o special permanent resident certificate atbp)

Maaaring mag-apply para sa "Individual Number Card"

 • Sa Individual Number Card, nakasulat ang pangalan, address, araw ng kapanganakan, kasarian at may litrato ng mukha sa harapan, sa likuran naman nakasulat ang My Number, at magagamit ito bilang sertipiko sa pagtitiyak ng identipikasyon ng mismong tao
 • Gagamitin ang Individual Number Card kung hilingin ang My Number sa tanggapan ng ahensyang pampamahalaan atbp.
 • Upang matanggap ang Individual Number Card, isulat ang kinakailangang bagay sa ipinagkakaloob na application form na matatanggap kasama ng Notification Card, maglakip ng litrato ng mukha at ipadala sa J-LIS
 • Tinatayang maaaring kumuha ng kopya ng pagtatala bilang residente (jūminhyō) atbp sa mga multicopy machine sa convenience store

Para sa katanungan tungkol sa My Number

Pangkalahatan tungkol sa My Number (Cabinet Secretariat)

 • Numero ng Telepono:0570-20-0291 ※May bayad ang pagtawag
 • Wika ng pagtugon:Ingles Intsik Koreano Kastila Portuges
 • Oras na bukas ang tanggapan:9:30~20:00 tuwing weekday 9:30~17:30 tuwing weekend at mga pista opisyal
 • Planong pagbabago ng petsa sa pagtanggap ay mula Abril 2016.

Tungkol sa Notification Card / Individual Number Card

 • Numero ng Telepono:0570-064-738 ※May bayad ang pagtawag
 • Wika ng pagtugon:Ingles Intsik Koreano Kastila Portuges
 • Oras na bukas ang tanggapan:8:30~22:00 tuwing weekday 9:30~17:30 tuwing weekend at mga pista opisyal
 • Planong pagbabago ng petsa sa pagtanggap ay mula Abril 2016.