Laktawan ang impormasyon para sa mga display ng smartphone

Wika

Medikal at Kapakanan

Link sa Twitter access mula sa ibang window

tweet

2016-04-11

#37796

“Médicos em Kawasaki (Pesquise por Hospital, Clínica)” (Pahina sa wikang Hapon at Ingles)

http://www.iryo-kensaku.jp/kawasaki/Link sa mga panlabas na website

 Maaari kang maghanap para sa mga ospital kung saan ang kawani ang nagsasalita ng Ingles, Intsik, Koreano, Portuges, Espanyol, Thai, Pranses, Ruso, Italyano, Indonesian at Aleman.

Mga klinikang pang-emerhensiya sa mga araw ng pahinga (Medisinang panloob at Pedyatriks)

(Kawasaki International Association Website)

http://www.kian.or.jp/lph/present/medic_holiec.htmlLink sa mga panlabas na website

Mga klinika para sa mga may biglaan at malalang karamdaman sa mga araw ng pahinga.

Mga Klinika ng Dentista sa Araw ng Linggo at Piyesta Opisyal (Kawasaki International Association Website)

http://www.kian.or.jp/lph/present/medic_holiedc.htmlLink sa mga panlabas na website

Ang mga pang-emergency na klinika ng dentista ay mapapakinabangan sa araw ng pahinga lalo na sa mga may matinding problema sa ngipin.

Multilingual Medical Questionnaire:Tagalog (Kanagawa International Foundation)

http://www.kifjp.org/medical/Link sa mga panlabas na website

(Ingles, Espanyol, Portuges, Koreano, Indonesian, Tagalog, Russian, Thai, Intsik, Persian, Vietnamese, Laotian, Cambodian, Aleman, Pranses, Arabic at Croatian)

Ang opisina ng AMDA International Medical Information Center (AMDA website)

http://fil.amda-imic.com/Link sa mga panlabas na website

  • Libreng impormasyong medikal
    - Pagpapakilala sa mga pagamutan at sa mga manggagamot.
    - Pagpapaliwanag tungkol sa sistema ng panggagamot sa bansang Hapon.
  • Oras ng serbisyo (sa Filipino)
    - Sentro ng Tokyo 03-5285-8088 Miyerkules 13:00 - 17:00

Proyekto sa paglunsad ng sistema ng pagpapadala ng mga tagapagsalin ng wika o Interpreters (Kanagawa Prefectural Government)

http://www.pref.kanagawa.jp/mlt/f417750/Link sa mga panlabas na website

Pinangangasiwaan ng Kanagawa Prefecture at mga munisipalidad na sakop nito, ang pagpapatupad ng sitemang nagbibigay-daan sa koordinasyon at pagpapadala ng mga medical interpretation volunteers sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga dispatch inquiries mula sa 32 medical institutions o pagamutan sa ilalim ng kasunduan sa loob ng prefecture at sa kooperasyon ng Kanagawa Medical Association, Kanagawa Hospital Association, Kanagawa Dental Association at Kanagawa Pharmaceutical Association, sa tulong ng Multilingual Society Resource Kanagawa (MIC Kanagawa).

Wika

Intsik, Koreano, North Korean, Tagalog, Portuguese, Espanyol, Ingles, Thai, Vietnamese, Laos at Cambodian (sampung wika)

Singil o gastos

Ang singil para sa pagpapadala ng isang Interpreter ay 3,000 yen para sa tatlong oras bawat kaso. May ilang ospital naman na kung saan ang mga pasyente mismo ang kailangang sumagot sa bahagi ng gastos. Ang sistemang ito ay ipinapatupad depende sa ospital, kaya kailangang sumangguni muna ng direkta sa tanggapan o counter ng bawat pagamutan. Sa pagsagawa nito, kinakailangan na marunong magsalita ng wikang Hapon.