Laktawan ang impormasyon para sa mga display ng smartphone

Wika

Konsultasyon

Link sa Twitter access mula sa ibang window

tweet

2018-04-01

#37805

Tanggapan ng konsultasyon para sa mga taga-ibang bansa (Libre ang kumonsulta)

Pangkalahatan Pambuhay-buhay

Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki

Kawasaki International Centeri tel: 044-435-7000
Mga araw na maaring kumonsultaMga oras na maaring kumonsulta
InglesLunes~Sabado10:00~12:00
13:00~16:00
IntsikMartes・Miyerkoles・Biyernes10:00~12:00
13:00~16:00
KoreanMartes・Huwebes10:00~12:00
13:00~16:00
EspanolMartes・Miyerkoles10:00~12:00
13:00~16:00
PortugisMartes・Biyernes10:00~12:00
13:00~16:00
TagalogMartes・Miyerkoles10:00~12:00
13:00~16:00

Consultation counter para sa mga dayuhang residente

Sentro ng Mamamayan ng Kawasaki tel: 044-549-0047
Mga araw na maaring kumonsultaMga oras na maaring kumonsulta
VietnameseHuwebes9:00~12:00
13:00~16:00
Kanagawa Plaza for Global Citizenship ("Earth Plaza") tel: 045-896-2895 Ordinaryong Konsultasyon
Mga araw na maaring kumonsultaMga oras na maaring kumonsulta
InglesIka-1・3・4 Martes9:00~12:00
13:00~16:00
IntsikHuwebes・Ika-1・3 Martes9:00~12:00
13:00~16:00
KoreanIka-4 Huwebes9:00~12:00
13:00~16:00
EspanolBiyernes・Ika-2 Miyerkoles9:00~12:00
13:00~16:00
PortugisMiyerkoles・Ika-4 Biyernes9:00~12:00
13:00~16:00
Kanagawa Plaza for Global Citizenship ("Earth Plaza") tel: 045-896-2895 Konsultasyon sa Legal
Mga araw na maaring kumonsultaMga oras na maaring kumonsulta
InglesIka-1・3 Martes10:00~12:00
13:00~16:00
IntsikIka-1・3 Martes ・ Ika-4 Huwebes10:00~12:00
13:00~16:00
KoreanIka-4 Huwebes10:00~12:00
13:00~16:00
EspanolIka-2 Miyerkoles・Ika-4 Biyernes10:00~12:00
13:00~16:00
PortugisIka-2 Miyerkoles・Ika-4 Biyernes10:00~12:00
13:00~16:00

Konsultasyon tungkol sa Trabaho

Konsultasyon para sa mga manggagawang taga-ibang bansa tel: 045-211-7351
Mga araw na maaring kumonsultaMga oras na maaring kumonsulta
InglesLunes・Biyernes10:00~12:00
13:00~16:00
PortugisMiyerkoles10:00~12:00
13:00~16:00
EspanolMartes・Huwebes10:00~12:00
13:00~16:00
Kanagawa Labor Center (Yokohama) 

Direktang Telepono

Araw・Oras

Intsik

045-662-1103

Biyernes 13:00~16:00

Espanol

045-662-1166

Ika-2・4 Miyerkoles 13:00~16:00

Listahan ng Telepono ng mga Tanggapan

Para sa mga katanungan kaugnay sa pangangasiwa ng siyudad

Munisipyo ng Kawasaki tel: 044-200-2111 (Kinatawan)
Opisina ng Ward・SangayBulwagan para sa mamamayan
Kawasaki ku 044-201-3113
(Sangay sa Daishi) 271-0130
(Sangay sa Tajima) 322-1960
(Bulwagan ng Edukasyon at Kultura)
044-233-6361
Saiwai ku044-556-6666044-541-3910
Nakahara ku044-744-3113044-433-7773
Takatsu ku044-861-3113044-814-7603
Miyamae ku044-856-3113044-888-3911
Tama ku 044-935-3113044-935-3333
Asao ku044-965-5100044-951-1300

Mga iba pang establisamento

Mga opisina sa labas ng lungsod ng kawasak

Opisina ng Pamantayan at Superbisyon ng mga Manggagawa

 • Timog Kawasaki
  tel: 044-244-1271
 • Hilagang Kawasaki
  tel: 044-820-3181

Pampublikong Ahensya ng Trabaho (Hello Work)

 • Kawasaki
  tel: 044-244-8609
 • Hilagang Kawasaki
  tel: 044-777-8609

Opisina ng Social Insyurans

 • Kawasaki
  tel: 044-233-0181
 • Takatsu
  tel: 044-888-0111

Opisina ng Buwis

 • Timog Kawasaki
  tel: 044-222-7531
 • Hilagang Kawasaki
  tel: 044-852-3221
 • Kanlurang Kawasaki
  tel: 044-965-4911

Opisina ng Imigrasyon

 • Sangay sa Kawasaki
  tel: 044-965-0012