Laktawan ang impormasyon para sa mga display ng smartphone

Wika

Kagipitan

sa oras ng kagipitan, ang impormasyon ay ipapakita dito.

Awtomatikong pagsasalin

Para sa lahat ng nakatira sa Lungsod ng Kawasaki na Taga-ibang Bansa

Kawasaki Contact Center

Maghanda. Kawasaki

Mapa para sa pang-emerhensiyang paglikas

Multicultural Promotion Policies

Kinatawan ng Kongreso para sa Dayuhang Naninirahan

  • Pang-araw-araw na Buhay

Balita para sa mga residente

Pamamaraan at Lugar ng Applikasyon

Sa mga Anak ng Banyaga na Nais Pumasok sa Pampublikong Paaralan ng Elementarya at Junior High School sa Lungsod ng Kawasaki

Sa may mga anak na nais ipasok sa mga pampublikong paaralan ng elemtarya at junior high school sa Lungsod ng Kawasaki, maingat na sundin ang mga sumusunod ukol sa pagpapatala ng inyong mga anak.

Pang-araw-araw na Buhay

  • Pangkalahatang Pangangasiwa
  • pabahay / basura
  • buwis
  • Medikal at Kapakanan
  • Childcare / pag-aaral
  • konsultasyon