Laktawan ang impormasyon para sa mga display ng smartphone

Wika

Narito ka:

Suporta para sa Mamamayan ng Kawasaki

Link sa Twitter access mula sa ibang window

tweet

2019-10-23

#37707

Ang sistemang ito ay tumutulong sa mga tao kagaya ng mga dayuhan na hindi makakuha ng garantor para maka-upa ng tirahan sa Kawasaki City. Sa pamamagitan ng pagpirma ng kontrata sa insurance company na itinalaga ng city government, puwede kayong maka-upa ng tirahan. Aakuin ng insurance company ang hindi nabayarang upa o kapinsalaan para maipanumbalik ang nasira sa bahay na posibleng pabayaran sa inyo sa panahon ng pag-alis o paglipat ng tirahan. Ang city government at ang sumusuportang mga organisasyon ay nagbibigay ng tulong sa mga taong nagkakaproblema dahil sa kahirapan sa lenguwahe.