Laktawan ang impormasyon para sa mga display ng smartphone

Wika

Imigrasyon ang panibagong sistema

Link sa Twitter access mula sa ibang window

tweet

2012-10-15

#37738

Magsisimula ang isang bagong sistema sa pamamahala ng pagka-residente (residency management system) sa ika-9 ng Hulyo, 2012, at iba’t ibang pamamaraan na mahalaga sa mga dayuhang residente ang binago. Maaari mong i-download ang mga karagdagang impormasyon sa iba’t ibang wika mula sa Internet.
Punto 1    Isang "kard ng residente" ang ibibigay.
Ibibigay ang isang kard ng residente sa mga dayuhang mamamayan na nakatira sa bansang Hapon na mayroong katayuang pangmatagalang residente.

Punto 2   Ang panahon ng pagtira ay pahahabain sa pinakamatagal na limang taon.
Kung ang dayuhang residente ay kasalukuyang may panahon ng pagtira na tatlong taon, maaaring pahabain ito ng limang taon.
Halimbawa, para sa dayuhang mamamayan na may katayuang residente na kasal sa isang Hapon at inu-uri bilang "Asawa o Anak ng Hapong Mamamayan," ang panahon ng pagtira ay sa kasalukuyan isang taon o tatlong taon. Sa ilalim ng bagong sistema, babaguhin ito sa isang taon, tatlong taon, o limang taon.

Punto 3   Ipakikilala ang "sistema ng espesyal na pahintulot sa muling pagpasok“.
Kapag ang mga dayuhang mamamayan na may balidong pasaporte at may katayuang residente ay gusting muling pumasok sa bansang Hapon, kinakailangan nilang mag-aplay para sa isang pahintulot sa muling pagpasok sa ilalim ng kasalukuyang sistema. Subalit, hindi na kinakailangan ang pahintulot sa muling pagpasok sa bagong sistema ng “kard ng residente” kapag muli silang papasok sa loob ng isang taon mula sa paglabas. (Tandaan na maaaring may mga partikular na kaso kung saan kinakailangan ang pahintulot sa muling pagpasok.) Tinatawag itong "sistema ng espesyal na pahintulot sa muling pagpasok." Kapag lumabas ka ng bansang Hapon gamit ang sistema ng espesyal na pahintulot sa muling pagpasok, kailangang muli kang papasok sa bansang Hapon sa loob ng isang taon upang hindi mawala ang iyong katayuang residente. Kung lilipas ang panahon ng iyong pagka-residente (expiration of period of residency) nang wala pang isang taon pagkatapos ng iyong paglabas, mangyaring pumasok muli sa bansang Hapon bago lumipas ang panahong iyon. Ang pinakamatagal na panahong may-bisa ang isang pahintulot sa muling pagpasok ay pahahabain mula sa kasalukuyang tatlong taon hanggang sa limang taon sa ilalim ng bagong sistema ng pahintulot sa muling pagpasok.

Punto 4   Bubuwagin ang sistema sa rehistrasyon ng dayuhan.
Sa panahong gagana na ang bagong sistema, bubuwagin ang kasalukuyang sistema sa rehistrasyon ng dayuhan. Babaguhin nito ang iba’t ibang pamamaraan ng pagbibigay-abiso.
・ Kapag lumipat ka sa isang bagong lugar => I-ulat ito sa may-kaugnayang mga munisipal na tanggapan o mga tanggapan ng ward. Sa ilalim ng kasalukuyang sistema, kinakailangan mo lang i-ulat ang iyong paglipat sa counter ng rehistrasyon ng dayuhan sa munisipal na tanggapan o tanggapan ng ward ng bagong lugar. Sa ilalim ng bagong sistema, kailangan mo munang magsumite ng isang abiso ng paglipat palabas (moving-out notification) sa munisipal na tanggapan o tanggapan ng ward sa lumang lugar, at pagkatapos magsumite ng isang abiso ng paglipat papasok (moving-in notification) sa munisipal na tanggapan o tanggapan ng ward sa bagong lugar. Mangyaring siguraduhin na ang iyong rehistrasyon ay naisasapanahon bago umpisahan ang bagong sistema.
・ Kung babaguhin mo ang iyong pangalan, petsa ng kaarawan, kasarian, o nasyonalidad/rehiyon => I-ulat ito sa Pang-rehiyong Kawanihan ng Imigrasyon.
・ Ano ang mangyayari sa mga sertipiko ng rehistrasyon ng dayuhan? => Ang sertipiko ng rehistrasyon ng dayuhan para sa mga dayuhang mamamayan na pangmatagalang nakatira sa bansang Hapon ay patuloy na magsisilbi bilang kard ng residente sa kasalukuyang panahon. Mangyaring siguraduhing hawakan ang iyong sertipiko ng rehistrasyon ng dayuhan hanggang sa matanggap mo ang iyong kard ng residente.