Laktawan ang impormasyon para sa mga display ng smartphone

Wika

Panukala

Link sa Twitter access mula sa ibang window

tweet

2018-08-14

#37812

Panukala

Panukala:Mag-ulat sa alkalde ang resulta ng mga deliberasyon, o kaya isumite ang mga opinyon. Lalabas sa resulta ng assembly ang opinyon hinggil sa edukasyon ng mga kabataan at iba pa.

Ika-11 Termino ng Mga Panukala

I.Pagsuporta sa mga dayuhan upang sila ay maging independiente at magkaroon ng mapayapang pamumuhay.

 1. Magkaroon ng orientation upang iexplain sa mga bagong lipat sa Kawasaki ang mga importanteng impormasyon ng Lungsod, mga rule at manner sa pamumuhay, at mga kagandahan ng Lungsod ng Kawasaki.

 

II. Pag-gawa ng plano upang magkaroon ng suporta ang mga dayuhan at ang multikultural na pamumuhay sa mga shelter sa oras ng disaster.

 1. Gamitin ang ginawang “Registration Sheet” upang maipatakbo ang shelter habang nagtutulungan ang mga dayuhan at mga Japanese.
 2.  Gamitin ang “Kard ng pagrehistro ng taong lumikas” na ginawa ng CLAIR upang tamang maintindihan ang kinalalagyan ng dayuhang pumunta sa shelter.
 3. Upang masigurado ang pag-gamit ng mga tools upang suportahan ang dayuhan sa oras ng disaster, isulat sa manual ang tungkol sa mga tool na ginawa ng CLAIR. (Dagdag na opinyon sa panukala noong 2007)
 4. Para sa mga hindi magaling mag-Japanese, gamitin ang ginawang guide para sa “Aplikasyon para sa Sertipiko ng pagiging Biktima ng Kalamidad (Risai Shoumeisho Koufu Negai)”

III. Maiging pagplano ng multi-lingwal na suporta para sa pag-apply sa daycare (hoikuen) bilang suporta sa mga dayuhang nag-aalaga ng bata at mga nagtratrabaho.

 1. Pag-gamit sa ginawa na “Guide sa mga serbisyo sa pag-aalaga ng bata (Childcare services Guide)” at “Checklist para sa pag-apply ng Daycare (Hoiku)”

 2. Pagkaroon ng oras upang magkonsulta sa iba’t ibang wika para sa mga hindi magaling mag-Japanese.

   

 1. Gumawa ng guideline ukol sa "wikang hapon na madaling maintindihan".
 2. Dagdagan ang mga impormasyon sa homepage ng lungsod na nasa "wikang hapon na madaling maintindihan".Pagsama-samahin ang impormasyon na ito, at pagbutihin ang homepage upang maging mas madaling gamitin ng mga dayuhang residente.

 *Para sa detalye ng mga panukala (background at dahilan), maaaring tingnan ang "Pang-taunang pag-ulat ng Kinatawan Kinatawan ng mga Dayuhang Naninirahan sa Lungsod ng Kawasaki para sa taong 2017". Ito ay maaaring mabasa sa lugar ng pagpulong, sa ward office, sa citizens hall, o kaya sa aklatan. Maaari rin itong idownload mula sa homepage ng lungsod.