Laktawan ang impormasyon para sa mga display ng smartphone

Wika

News Letter

Link sa Twitter access mula sa ibang window

tweet

2023-03-24

#37818

News Letter

Ang mga kopya ng ulat balita ay makukuha sa silid pangkomperensiya ng Kapulungan ng mga Kinatawan. Maaari rin itong makuha sa mga tanggapan ng ward, mga Bulwagang Pambayan (Civic Hall), at mga aklatan sa buong Kawasaki.

Ikinalulugod naming tanggapin ang inyong mga ideya at mungkahi hinggil sa News Letter at kapulungan.

Mga Katanungan

Opisina ng Karapatang Pantao at Pagkakapantay-pantay ng Kasarian, Kawanihan ng Kapakanan ng Mamamayan at Kultura, Lungsod ng Kawasaki

210-0007 Kawasaki Frontier Building 9th Floor, Ekimaehoncho 11-2, Kawasaki-ku, Kawasaki City

tel: 044-200-2846 fax:044-200-3707

E-mail: 25gaikok@city.kawasaki.jp