Laktawan ang impormasyon para sa mga display ng smartphone

Wika

Narito ka:

Representative Assembly para sa mga dayuhang residente sa siyudad ng Kawasaki

Link sa Twitter access mula sa ibang window

tweet

2019-10-02

#37825

Ika-11 na Pulong ng mga Kinatawan

Sa pamamagitan ng pagtitipong ito, tinatalakay ng mga dayuhang residente ang pang araw-araw na mga bagay o pangyayari na nakakaapekto sa kanila sa loob ng komunidad na tinitirahan.

Ano ang ginagawa ng pagtitipong ito?

pangkalahatang pulong

Ang pagtitipon ay isinasagawa ng 8–9 beses sa loob ng isang taon. Sa mga

pagtitipong ito, tinatalakay ng mga kalahok o partisipante ang iba’t-ibang pakay at mga paghamon na hinaharap ng mga dayuhang residente sa araw-araw na pamumuhay nila sa komunidad. Pagkatapos nito ay ipinapahayag nila ang nilalaman ng kanilang mga pag-uusap o diskusyon sa pamamagitan ng isang report na ibinibigay sa Alkalde kasabay ng kanilang mga mungkahi para sa mga bagay na nais gawan ng aksiyon.

Link to Proposals

kayarian

Paano ba maging isang representative?

A Ang mga representatives ay pinipili upang maglingkod ng dalawang taon. Isinasagawa ng isang nominating committee ang pagpili mula sa karamihan ng mga aplikante at pagkatapos ay ipinagkakaloob ng Alkalde ng siyudad ang pormal na paghirang.

Gusto Mo Bang Makinig ng Pagpupulong?

―Maaring makinig at mag-obserba ang sinuman ng alinman sa pagpupulong. Malugod na inaanyayahan ang lahat upang dumalo.―

Link to Schedule

At iba pa:Kailangan din sumali sa fieldwork at iba pang mga pangyayari.

Pangmadlang Talakayan

Pangmadlang Talakayan 1
Pangmadlang Talakayan 2

International Festival in Kawasaki

International Festival in Kawasaki 1
International Festival in Kawasaki 2

Piyesta ng Mamamayan ng Kawasaki

Piyesta ng Mamamayan ng Kawasaki 1
Piyesta ng Mamamayan ng Kawasaki 2

karagdagang impormasyon Link to Newsletter

Para sa mga katanungan, sumangguni sa:

Opisina ng Karapatan at Pagkakapantay-pantay ng Kasarian, Kawanihan ng Kultura ng Mamamayan, Lungsod ng Kawasaki

Kawasaki Frontier Building 9th Floor, Ekimaehoncho 11-2, Kawasaki-ku Kawasaki City 210-0007

telepono: 044-200-2359 fax: 044-200-3914 E-mail: 25gaikok@city.kawasaki.jp