Laktawan ang impormasyon para sa mga display ng smartphone

Wika

Pamamaraan at Lugar ng Applikasyon

Link sa Twitter access mula sa ibang window

tweet

2022-09-29

#37876

Sa mga Anak ng Banyaga na Nais Pumasok sa Pampublikong Paaralan ng Elementarya at Junior High School sa Lungsod ng Kawasaki

 

 

Sa may mga anak na nais ipasok sa mga pampublikong paaralan ng elemtarya at junior high school sa Lungsod ng Kawasaki, maingat na sundin ang mga sumusunod ukol sa pagpapatala ng inyong mga anak.

 

Edad ng bata na maaaring pumasok sa Abril taong 2023

Elementarya…Mga Batang ipinanganak mula Abril 2, 2016 hanggang

 Abril 1, 2017

   Junior High School…Mga batang magtatapos ng elementarya sa Marso

  Taong 2023

・Kahit walang visa ay maaari pa ring mag-apply.

 

Panahon ng Applikasyon

・  Maaari mong isumite ang form ng aplikasyon sa paaralan sa anumang oras. Subalit, kung ninanais na pumasok sa paaralang elementarya, may proseso para sa medikal na eksaminasyon pagkapasok sa paaralan, kung kaya’t mangyaring mag-apply sa lalong madaling panahon.

・  Pamamaraan ng Health Check-Up

      Sa mga batang nais ipasok sa mga pampublikong paaralan ng elementarya, magkakaroon ng Health Check-Up sa pagitan ng Nobyembre 1 hanggang Disyembre 1 na gaganapin sa mga eskwelahan. (May nakatalagang araw at oras depende sa lugar ng inyong tirahan) Sa mga nais magpacheck-up maaaring tumawag sa mga numerong nakatala sa ibaba.  Makakatanggap kayo ng sulat o abiso kung kailan at saan kayo maaring pumunta para sa check-up makalipas ang ilang araw pagkatapos tumawag.

 

Kagawaran ng Edukasyon       TEL:  044-200-3293

 Departamento ng Kalusugan     FAX:  044-200-2853

Pamamaraan at Lugar ng Applikasyon

・  Mga kailangan sa pag-apply

1.    Application Form...makakakuha nito sa mga Ward Offices, Branch Offices at sa mga paaralan ng elementarya at junior high school.

・ Isulat ang pangalan ayon sa nakasulat sa inyong resident record.

・Magdala ng papeles na magpapatunay ng inyong address at edad.

2.    Sa mga nais pumasok sa Junior High School, magdala ng Expected Graduation Certificate.

・Hindi na kailangan mag-apply ang mga batang magtatapos ng elementarya sa Lungsod ng Kawasaki.

 

・  Lugar na Maaaring Puntahan o Tawagan para sa Applikasyon.

 

Kawasaki Ward Office   Tel. 044-201-3141   FAX 044-201-3290

Daishi Branch Office    Tel. 044-271-0138   FAX 044-271-0125

Tajima Branch Office    Tel. 044-322-1969   FAX 044-322-1992

Saiwai Ward Office      Tel. 044-556-6615   FAX 044-555-3149

Nakahara Ward Office   Tel. 044-744-3172   FAX 044-744-3341

Takatsu Ward Office     Tel. 044-861-3161   FAX 044-861-3169

Miyamae Ward Office    Tel. 044-856-3141   FAX 044-856-3196

Tama Ward Office       Tel. 044-935-3152   FAX 044-935-3392

Asao Ward Office        Tel. 044-965-5121   FAX 044-965-5202